Υποτροφία Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) 2021: Undergraduate Students

2020/5/29

Undergraduate Students


H Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες υπήκοους ηλικίας 17-25 ετών, που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί φοιτητές.

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία της νόσου COVID-19 και με απόλυτο σεβασμό στα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ανακοινώνει με καθυστέρηση την χορήγηση των υποτροφιών Μonbukagakusho (MEXT) για το 2021 και ορίζει νέες προθεσμίες για την υποβολή των δικαιολογητικών και τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θέτει την ασφάλεια των διεθνών φοιτητών ως ύψιστη προτεραιότητα και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ματαιώσει τα προγράμματα των διεθνών ανταλλαγών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2021, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 17 Ιουλίου 2020 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία). Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια ζώσης (ΜΟΝΟ με ραντεβού στο cultural@mofa.go.jp) ή ταχυδρομικά στο Μορφωτικό Τμήμα.
 
Διάστημα χορήγησης υποτροφιών και κάλυψη
Η περίοδος φοίτησης ξεκινά από τον Απρίλιο του 2021 και διαρκεί για πέντε ή επτά χρόνια ανάλογα με το τμήμα σπουδών (περιλαμβάνει και ένα χρόνο προετοιμασίας). Η υποτροφία καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη βίζα σπουδών και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 117.000 ΓΕΝ (996 ΕΥΡΩ) .
 
Aιτήσεις:
Κατεβάστε τις αναλυτικές πληροφορίες (“Application guidelines”) και τις φόρμες από την ιστοσελίδα (https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html).
Σχετικά με την παράγραφο 10 (“Application documents”), μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν (πρωτότυπα και αντίγραφα), ως ακολούθως:

Νο. Documents Οriginal Copies
(1)  Application form  1 2
(2)  Direct Placement Preference Form 1 2
(3)  Academic transcript(s) for all school years of school/university attended 1 2
(4)  Certificate(s) of graduation of school / university attended 1 2
(5)  Recommendation letter from either a class teacher or principal or  last school attended 1 2
(6)  Medical certificate 1 2
(7)  Certificate of enrollment 1 2
(8)  Certificate of university enrollment qualification examination 1 2
(9)  Certificate of language proficiency - 3


※ Το κείμενο στις φόρμες (1) (Application form) και  (2) (Direct Placement Preference form) πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο.
 
(5) Recommendation letter - Δεν ορίζεται ακριβής αριθμός επιστολών [προτείνεται να είναι από έναν (1) έως τρεις (3) καθηγητές]. Χρήση ειδικού τύπου φακέλου δεν υποδεικνύεται. Συνιστάται, εάν είναι εφικτό, η κατάθεση της πρωτότυπη επιστολή και των αντίγραφων στον ίδιο φάκελο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η υποβολή των πρωτότυπων επιστολών σε σφραγισμένο φάκελο. Υπενθυμίζεται ότι οι επιστολές θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.
 
(6) Medical Certificate  - Γίνεται αποδεκτή βεβαίωση από οποιονδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 
 
※ Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Αγγλικά.
 
※ Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.
 
※Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. 
 
Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής
Αρχικά γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πλήρης και ορθή συμπλήρωση). Τον Σεπτέμβριο 2020, οι επιλεχθέντες προχωρούν σε υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, την ιαπωνική γλώσσα (ανεξαρτήτως γνώσεων) και τα Μαθηματικά, ενώ στη συνέχεια οι επιτυχόντες καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, καθώς και σε γραπτές εξετάσεις σε μαθήματα επιλογής. (Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τον Αύγουστο 2020).
 
Μπορείτε να δείτε θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών εδώ:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html

_______________________________________________________________________

Αιτήσεις-πληροφορίες:
Μορφωτικό Τμήμα
Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα
τηλ: 210 670 9902 Fax :210-670 9981
e-mail: cultural@at.mofa.go.jp