Υποτροφία Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) 2021: Research Students

2020/5/29

Research Students

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες ερευνητές ηλικίας έως 35 ετών που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ιαπωνία.

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία της νόσου COVID-19 και με απόλυτο σεβασμό στα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ανακοινώνει με καθυστέρηση την χορήγηση των υποτροφιών Μonbukagakusho (MEXT) για το 2021 και ορίζει νέες προθεσμίες για την υποβολή των δικαιολογητικών και τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θέτει την ασφάλεια των διεθνών φοιτητών ως ύψιστη προτεραιότητα και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ματαιώσει τα προγράμματα των διεθνών ανταλλαγών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2021, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 17 Ιουλίου 2020 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία). Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια ζώσης (ΜΟΝΟ με ραντεβού στο cultural@mofa.go.jp)  ή ταχυδρομικά στο Μορφωτικό Τμήμα.
 
 
Διάστημα χορήγησης υποτροφιών και κάλυψη
Η περίοδος φοίτησης ξεκινά τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2023 (περιλαμβάνει και την εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας για έξι (6) μήνες).
 
Η υποτροφία καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη βίζα σπουδών και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 143.000 ΓΕΝ (1.220 ΕΥΡΩ).
 
Aιτήσεις:
Kατεβάστε τις αναλυτικές πληροφορίες (Application guidelines) και τις φόρμες από την ιστοσελίδα: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html
Σχετικά με την παράγραφο 9 (“Application documents”), μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν (πρωτότυπα και αντίγραφα), ως ακολούθως:

 
No. Documents Original Copies
(1)  Application form  1 3
(2)  Placement Preference Αpplication Form 1 2
(3)  Field of Study and Research Plan 1 3
(4)  Academic transcript for all academic year of university attended 1 3
(5)  Certification of graduation or degree certificate of the university attended 1 3
(6)  Recommendation letter from the president/dean or the academic advisor at the current or last   university attended 1 3
(7)  Medical certificate 1 2
(8)  Abstract of thesis 1 3
(9)  Certificate of language proficiency - 4
(10)  Recommendation letter from the present employer 1 3
(11)  Photograph(s) showing applicant’s own works of art or a digitally recorded media of musical  performance 1 3
 
※ Το κείμενο στις φόρμες  (1) (Application form),  (2) (Placement Preference Application Form), (3) (Field of Study and Research Program Plan) και (8)(Abstract of thesis), πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο.
 
(4) Academic transcript - Εάν η αναλυτική βαθμολογία δεν γίνεται σε αριθμητική, γραμματική (πχ. Α, B) ή ποσοστιαία κλίμακα σε ποσοστά, θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμολογίας στη δεκάβαθμη κλίμακα των ελληνικών ΑΕΙ.
 
(6) Recommendation letters -  Δεν ορίζεται ακριβής αριθμός επιστολών [προτείνεται να είναι από έναν (1) έως τρεις (3) καθηγητές]. Χρήση ειδικού τύπου φακέλου δεν υποδεικνύεται. Συνιστάται, εάν είναι εφικτό, η κατάθεση της πρωτότυπη επιστολή και των αντίγραφων στον ίδιο φάκελο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η υποβολή των πρωτότυπων επιστολών σε σφραγισμένο φάκελο. Υπενθυμίζεται ότι οι επιστολές θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.
 
(7) Medical certificate - Γίνεται αποδεκτή βεβαίωση από οποιονδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 
 
(8) Abstract of thesis – Περίληψη της πτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής (ακόμα κι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί), σε δύο (2) με τρεις (3) σελίδες Α4, στα αγγλικά. Σε κάποιες  σχολές  όπου η πτυχιακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική, ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει περίληψη μιας από τις εργασίες που έχει κάνει σχετικά με το αντικείμενο του.
 
※ Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Αγγλικά.

※ Τα έγγραφα που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται.
 
※Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.
 
Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής
Αρχικά γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πλήρης και ορθή συμπλήρωση). Τον Σεπτέμβριο 2020, οι επιλεχθέντες προχωρούν υποχρεωτικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική και ιαπωνική γλώσσα (ανεξαρτήτως γνώσεων) και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη. (Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2020).
 
Μπορείτε να δείτε θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών εδώ:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html
 
______________________________________________________________________________

Αιτήσεις-πληροφορίες:
Μορφωτικό Τμήμα
Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα
τηλ: 210 670 9902 Fax :210-670 9981
e-mail: cultural@at.mofa.go.jp