Υποτροφία Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) 2023: Research Students

2022/4/27

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί την υποτροφία Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) «Research Students» για το 2023 σε Έλληνες ερευνητές ηλικίας έως 35 ετών που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ιαπωνία.
 

Διάστημα χορήγησης υποτροφιών και κάλυψη

Η περίοδος φοίτησης ξεκινά τον Απρίλιο ή τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2025 (περιλαμβάνει και την εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας για έξι (6) μήνες).
 
Η υποτροφία καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, την εγγραφή, την έκδοση βίζας σπουδών και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 143.000 ΓΕΝ (περίπου1.100 ΕΥΡΩ).
 

Aιτήσεις

Kατεβάστε τις αναλυτικές πληροφορίες (Application Guidelines) και τις φόρμες από την ιστοσελίδα:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html

Σχετικά με την παράγραφο 9 (“Application documents”), μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν (πρωτότυπα και αντίγραφα), ως ακολούθως:

No.  Documents Original Copies
(1)  Application form   1 3
(2)  Placement Preference Αpplication Form  1 3
(3)  Field of Study and Research Plan  1 3
(4)  Academic transcript for all academic year of university attended  1 3
(5)  Certification of graduation or degree certificate of the university  attended  1 3
(6)  Recommendation letter from the president/dean or the academic advisor at the current or last university attended 1 3
(7) Medical certificate 1 3
(8) Abstract of thesis 1 3
(9) Certificate of language proficiency - 4
(10) Recommendation letter from the present employer 1 3
(11) Photograph(s) showing applicant’s own works of art or a digitally recorded media of musical performance 1 3

 
 

Σημειώσεις

Το κείμενο στις φόρμες  (1) Application form(2) Placement Preference Application Form, (3) Field of Study and Research Program Plan και (8)Abstract of thesis, πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο(όχι χειρόγραφο).
 

(1) Application form - Σε κάθε αίτηση θα τοποθετήσετε μια συμβατική φωτογραφία με κόλλα, όχι με συρραπτικό, ή θα εκτυπώσετε την αίτηση με την ψηφιακή φωτογραφία.
 
(2) Placement Preference Application Form – Δηλώνετε έως τρία (3) πανεπιστήμια κα τμήματα καθώς και τρείς (3) καθηγητές/τριες της επιλογής σας. Δεν προαπαιτείται η επικοινωνία ή συνεννόηση με καθηγητές/τριες στην Ιαπωνία πριν την υποβολή των αιτήσεων.  
 

(3) Field of Study and Research Program Plan - Πρόκειται για την υποβολή μιας πρότασης σχετικά με την έρευνα που θα εκπονήσει ο υποψήφιος στην Ιαπωνία, οπότε θα πρέπει να είναι αναλυτική και με συγκεκριμένο πλάνο. Δεν χρειάζεται να αναφερθείτε σε κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, αλλά να είναι μια γενική πρόταση έρευνας.

(4) Academic transcript - Απαιτείται o μέσος όρος της βαθμολογίας να είναι άνω του 7.
・Εάν η αναλυτική βαθμολογία δεν γίνεται σε αριθμητική, γραμματική (πχ. Α, B) ή ποσοστιαία κλίμακα, θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμολογίας στη δεκάβαθμη κλίμακα των ελληνικών ΑΕΙ.
・Εάν ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρωμένη αναλυτική βαθμολογία θα καταθέσει την πιο πρόσφατη.

(5)Certification of graduation or degree certificate of the university attended - Γίνεται αποδεκτό αντίγραφο του πτυχίου αρκεί να είναι επικυρωμένο από την σχολή που το εξέδωσε.
・Εάν ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσκομήσει βεβαίωση φοίτησης (εκδίδεται από την σχολή),στην οποία θα αναγράφεται και η πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης σπουδών.
 
(6) Recommendation letters - Δεν ορίζεται ακριβής αριθμός επιστολών [προτείνεται να είναι από έναν (1) έως τρεις (3) καθηγητές]. Χρήση ειδικού τύπου φακέλου δεν υποδεικνύεται. Συνιστάται, η κατάθεση της πρωτότυπη επιστολή και των αντίγραφων στον ίδιο φάκελο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η υποβολή των πρωτότυπων επιστολών σε σφραγισμένο φάκελο. Υπενθυμίζεται ότι οι επιστολές θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.
 
(7) Medical certificate - Γίνεται αποδεκτή βεβαίωση από οποιονδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας εντός και εκτός Ελλάδας. Πρέπει να συμπληρωθεί η προκαθορισμένη φόρμα από γιατρό στην αγγλική γλώσσα.
 ※Προσοχή στη φόρμα 1.Physical examination - (6) Eyesight – πρέπει να συμπληρωθούν οι ακριβείς αριθμοί της μέτρησης. 
 
(8)Abstract of thesis – Περίληψη της πτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής (ακόμα κι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί), σε δύο (2) με τρεις (3) σελίδες Α4, στα αγγλικά. Εάν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος σχολής όπου η πτυχιακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική, θα πρέπει να καταθέσει περίληψη μιας από τις εργασίες που έχει εκπονήσει με θέμα συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο.

(10)Recommendation letter from the present employer - Εάν ο υποψήφιος εργάζεται την περίοδο που κάνει την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλει συστατική επιστολή από τον εργοδότη του.

(11)Photograph(s) showing applicants own works of art or a digitally recorded media of musical performance - Εάν ο υποψήφιος ειδικεύεται σε εικαστικές τέχνες ή μουσική θα πρέπει να υποβάλλει και πορτφόλιο με τα έργα του σε φωτογραφίες ή CD.

※ Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

※ Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ταξινομημένα σύμφωνα με τις  προαναφερθείσες οδηγίες (9.Application documents) σε τέσσερα (4) σύνολα (1 σύνολο πρωτότυπων και 3 σύνολα αντίγραφων).
 
※ Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.
 
※ Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.
 

Υποβολή αιτήσεων

 Ημερομηνία λήξης: 27 Μαΐου 2022 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια ζώσης από τους ίδιους τους αιτούντες (ΜΟΝΟ με ραντεβού στο cultural@at.mofa.go.jp)  ή ταχυδρομικά στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας (Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι – Αθήνα).
 

Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής

Αρχικά γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πλήρης και ορθή συμπλήρωση). Τον Ιούνιο 2022, οι επιλεχθέντες προχωρούν υποχρεωτικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική και ιαπωνική γλώσσα (ανεξαρτήτως γνώσεων) και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη. (Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2022).
 
Μπορείτε να δείτε θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών εδώ:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html
 
 

Αιτήσεις-πληροφορίες

Μορφωτικό Τμήμα - Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα
Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα
τηλ: 210 670 9902, email: cultural@at.mofa.go.jp

▶Σπουδές στην Ιαπωνία και προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης  (MEXT)  (Video)
  https://youtu.be/Vy_Lq99Ltb8