Υποτροφία Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) 2022: Research Students

2021/4/27

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί την υποτροφία Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) «Research Students» για το 2022 σε Έλληνες ερευνητές ηλικίας έως 35 ετών που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ιαπωνία.
 

Διάστημα χορήγησης υποτροφιών και κάλυψη

Η περίοδος φοίτησης ξεκινά τον Απρίλιο ή τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2024 (περιλαμβάνει και την εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας για έξι (6) μήνες).
 
Η υποτροφία καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, την εγγραφή, τη βίζα σπουδών και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 143.000 ΓΕΝ (1.100 ΕΥΡΩ).
 

Aιτήσεις

 Kατεβάστε τις αναλυτικές πληροφορίες (Application Guidelines) και τις φόρμες από την ιστοσελίδα: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html
Σχετικά με την παράγραφο 9 (“Application documents”), μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν (πρωτότυπα και αντίγραφα), ως ακολούθως:
 

No. Documents Original Copies
(1) Application form  1 3
(2) Placement Preference Αpplication Form 1 3
(3) Field of Study and Research Plan 1 3
(4) Academic transcript for all academic year of university attended 1 3
(5) Certification of graduation or degree certificate of the university attended 1 3
(6) Recommendation letter from the president/dean or the academic advisor at the current or last university attended 1 3
(7) Medical certificate 1 3
(8) Abstract of thesis 1 3
(9) Certificate of language proficiency - 4
(10) Recommendation letter from the present employer 1 3
(11) Photograph(s) showing applicant’s own works of art or a digitally recorded media of musical performance 1 3

 
 

Σημειώσεις

1. Το κείμενο στις φόρμες  (1) Application form(2) Placement Preference Application Form, (3) Field of Study and Research Program Plan και (8)Abstract of thesis, πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο(όχι χειρόγραφο).
 
2.(4) Academic transcript - Απαιτείται o μέσος όρος της βαθμολογίας να είναι άνω του 7.  Εάν η αναλυτική βαθμολογία δεν γίνεται σε αριθμητική, γραμματική (πχ. Α, B) ή ποσοστιαία κλίμακα σε ποσοστά, θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμολογίας στη δεκάβαθμη κλίμακα των ελληνικών ΑΕΙ.
 
3.(6) Recommendation letters -  Δεν ορίζεται ακριβής αριθμός επιστολών [προτείνεται να είναι από έναν (1) έως τρεις (3) καθηγητές]. Χρήση ειδικού τύπου φακέλου δεν υποδεικνύεται. Συνιστάται, εάν είναι εφικτό, η κατάθεση της πρωτότυπη επιστολή και των αντίγραφων στον ίδιο φάκελο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η υποβολή των πρωτότυπων επιστολών σε σφραγισμένο φάκελο. Υπενθυμίζεται ότι οι επιστολές θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.
 
4.(7) Medical certificate - Γίνεται αποδεκτή βεβαίωση από οποιονδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας εντός και εκτός Ελλάδας. Πρέπει να συμπληρωθεί η προκαθορισμένη φόρμα από γιατρό στην αγγλική γλώσσα.
 
5.(8)Abstract of thesis – Περίληψη της πτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής (ακόμα κι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί), σε δύο (2) με τρεις (3) σελίδες Α4, στα αγγλικά. Εάν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος σχολής όπου η πτυχιακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική, θα πρέπει να καταθέσει περίληψη μιας από τις εργασίες που έχει εκπονήσει με θέμα συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο.
 
6. Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

7. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ταξινομημένα σύμφωνα με τις  προαναφερθείσες οδηγίες (9.Application documents) σε τέσσερα (4) σύνολα (1 σύνολο πρωτότυπων και 3 σύνολα αντίγραφων).
 
8.Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.
 
9. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Υποβολή αιτήσεων

 Ημερομηνία λήξης: 25 Μαΐου 2021 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια ζώσης από τους ίδιους τους αιτούντες (ΜΟΝΟ με ραντεβού στο cultural@at.mofa.go.jp)  ή ταχυδρομικά στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας (Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι – Αθήνα).
 

Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής

Αρχικά γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πλήρης και ορθή συμπλήρωση). Τον Ιούνιο 2021, οι επιλεχθέντες προχωρούν υποχρεωτικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική και ιαπωνική γλώσσα (ανεξαρτήτως γνώσεων) και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη. (Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2021).
 
Μπορείτε να δείτε θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών εδώ:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html
 
 

Αιτήσεις-πληροφορίες

Μορφωτικό Τμήμα - Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα
Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα
τηλ: 210 670 9902, email: cultural@at.mofa.go.jp

▶Σπουδές στην Ιαπωνία και προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης  (MEXT)  (Video)
  https://youtu.be/Vy_Lq99Ltb8