Υποτροφία Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) 2023: Specialized Training College Students

2022/4/27
H Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί την υποτροφία Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) «Specialized Training College Students» σε Έλληνες πολίτες ηλικίας 17-25 ετών, που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε εξειδικευμένες επαγγελματικές σχολές στην Ιαπωνία.
 

Διάστημα χορήγησης υποτροφιών και κάλυψη

Η περίοδος φοίτησης ξεκινά από τον Απρίλιο του 2023 και διαρκεί για τρία χρόνια. Περιλαμβάνει ένα (1) χρόνο προετοιμασίας – κυρίως εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας και δύο (2) χρόνια εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε σχολή που ορίζεται από το ΜΕΧΤ.
 
Η υποτροφία καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, την εγγραφή, την έκδοση βίζας σπουδών και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 117.000 ΓΕΝ (περίπου 900 ΕΥΡΩ).
 

Aιτήσεις


Κατεβάστε τις αναλυτικές πληροφορίες (“Application Guidelines”) και τις φόρμες από την ιστοσελίδα (https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-specialized.html)
 
Σχετικά με την παράγραφο 9 (“Application documents”), μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν (πρωτότυπα και αντίγραφα), ως ακολούθως:
 
Νο. Documents Οriginal Copies
(1) Application form  1 2
(2) Academic transcript(s) for all school years of school/university attended 1 2
(3) Certificate(s) of graduation of school / university attended 1 2
(4) Recommendation letter from either a class teacher or principal or  last school attended 1 2
(5) Medical certificate 1 2
(6) Certificate of enrollment 1 2
(7) Certificate of university enrollment qualification examination 1 2
(8) Certificate of language proficiency - 3
 

Σημειώσεις 

Το κείμενο στην φόρμα (1) Application form πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο (όχι χειρόγραφο).

(1)Application form - Σε κάθε αίτηση θα τοποθετήσετε μια συμβατική φωτογραφία με κόλλα, όχι με συρραπτικό, ή θα εκτυπώσετε την αίτηση με την ψηφιακή φωτογραφία.

(2)Academic transcript(s) for all school years of school/university attended – Απαιτείται αναλυτική βαθμολογία Α’ - Γ’ λυκείου. Εάν ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρωμένη αναλυτική βαθμολογία θα καταθέσει την πιο πρόσφατη. Εάν ο υποψήφιος φοιτά σε σχολή θα πρέπει να προσκομίσει την αναλυτική βαθμολογία Α’ - Γ’ λυκείου και την πιο πρόσφατη της σχολής.

(3)Certificate(s) of graduation of school / university attended Απαιτείται απολυτήριο ή βεβαίωση πιθανής ημερομηνίας παραλαβής απολυτηρίου. Εάν ο υποψήφιος φοιτά σε σχολή θα πρέπει να προσκομίσει το απολυτήριο λυκείου και τη βεβαίωση φοίτησης από την σχολή.

(4)Recommendation letter - Δεν ορίζεται ακριβής αριθμός επιστολών [προτείνεται να είναι από έναν (1) έως τρεις (3) καθηγητές]. Χρήση ειδικού τύπου φακέλου δεν υποδεικνύεται. Συνιστάται, η κατάθεση της πρωτότυπη επιστολή και των αντίγραφων στον ίδιο φάκελο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η υποβολή των πρωτότυπων επιστολών σε σφραγισμένο φάκελο. Υπενθυμίζεται ότι οι επιστολές θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

(5)Medical Certificate  -  Γίνεται αποδεκτή η βεβαίωση από οποιονδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας εντός και εκτός Ελλάδας. Πρέπει να συμπληρωθεί η προκαθορισμένη φόρμα από γιατρό στην αγγλική γλώσσα.
 ※Προσοχή στη φόρμα 1.Physical examination - (6) Eyesight – πρέπει να συμπληρωθούν οι ακριβείς αριθμοί της μέτρησης.  

※ Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ταξινομημένα σύμφωνα με τις  προαναφερθείσες οδηγίες (9.Application documents) σε τρία (3) σύνολα (1 σύνολο πρωτότυπων και 2 σύνολα αντίγραφων).

※Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.
 
Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. 
  
 

Υποβολή αιτήσεων

 Ημερομηνία λήξης : 27 Μαΐου 2022 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια ζώσης από τους ίδιους τους αιτούντες (ΜΟΝΟ με ραντεβού στο cultural@at.mofa.go.jp)  ή ταχυδρομικά στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας (Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι – Αθήνα).
 

Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής

Αρχικά γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πλήρης και ορθή συμπλήρωση). Τον Ιούνιο 2022, οι επιλεχθέντες προχωρούν σε υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, την ιαπωνική γλώσσα (ανεξαρτήτως γνώσεων) και τα Μαθηματικά, ενώ στη συνέχεια οι επιτυχόντες καλούνται σε προσωπική συνέντευξη. (Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο 2022).
 
Μπορείτε να δείτε θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών εδώ:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html
 
Πληροφορίες για «Specialized Training Colleges» στην Ιαπωνία   
https://study-japan-ptc.jp
 

Αιτήσεις-πληροφορίες

Μορφωτικό Τμήμα-Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα
Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι – Αθήνα
τηλ: 210 670 9902  e-mail: cultural@at.mofa.go.jp
 

Σπουδές στην Ιαπωνία και προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης  (MEXT)  (Video)
  https://youtu.be/Vy_Lq99Ltb8