Αίτηση ανάρτησης διαδικτυακού συνδέσμου (link) στον ιστότοπο της Πρεσβείας

2023/12/8

Απαιτούμενα έγγραφα

(Παρακαλείσθε να υποβάλλετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στα Αγγλικά)
 

 Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί (π.χ. σωματεία, ατομικές ή μη επιχειρήσεις κλπ.) παρακαλούνται να υποβάλλουν έγγραφη την «Αίτηση» (αρχείο Word/PDF, αγγλικά), όπου και να αναγράφουν καθαρά την ημερομηνία αίτησης, την επωνυμία του οργανισμού, το ονοματεπώνυμο του/των νομίμου εκπροσώπου/-ων, τα στοιχεία επικοινωνίας, το URL (διεύθυνση) του ιστοτόπού του, τις προτιμήσεις για την ιστοσελίδα όπου θα δημιουργηθεί ο σύνδεσμος και τις προτιμήσεις για τη θέση του συνδέσμου.
 
Παρακαλούμε επίσης να υποβάλλεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση, η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο με βεβαίωση γνησίου υπογραφής (αρχείο Word/PDF, μεταφρασμένη στα αγγλικά), στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα ότι δε θα πραγματοποιηθούν κερδοσκοπικές, πολιτικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και ότι ο αιτών δε θα φέρει αντίρρηση εάν ο σύνδεσμος διαγραφεί σε περίπτωση που οι όροι δεν τηρηθούν.
 
Για δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, η υποβολή εγγράφων δεν είναι απαραίτητη.

Κριτήρια για την αποδοχή ή μη ενός διαδικτυακού συνδέσμου

Τα κριτήρια ορίζονται ως εξής:
 
(Α) Όσον αφορά τον ιστότοπο της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, από τη στιγμή που αυτή περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοτόπους άλλων δημόσιων οργανισμών, μία αίτηση από ιδιωτικό οργανισμό ή επιχείρηση κλπ., θα λαμβάνεται θετικά υπ’ όψιν εφόσον ο αιτών (οργανισμός) συμβάλλει δραστήρια στην προώθηση των διπλωματικών δραστηριοτήτων της Ιαπωνίας, ενώ η απόφαση θα λαμβάνεται επίσης συνεκτιμώντας αν ο σύνδεσμος είναι κατάλληλος για δημόσιο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας να προκύπτει ή όχι διαφήμιση ή κέρδος για κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση. Αν η Πρεσβεία σχετίζεται με κάποια εκδήλωση ως συνδιοργανωτής, υποστηρικτής κλπ., η αίτηση για σύνδεσμο προς ιστοσελίδα που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνεται κατά κανόνα αποδεκτή, με την προϋπόθεση ότι η εκδήλωση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και η συνεργασία με την Πρεσβεία έχει κριθεί από την Πρεσβεία, κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της, αγαστή και αποτελεσματική.
 
(Β)  Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αποδοχής ή μη ενός συνδέσμου θα λαμβάνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων.
 
  • Θετικά κριτήρια:
 
(1) Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, με προηγούμενο ιστορικό επιτευγμάτων στο χώρο της διεθνούς συνεργασίας κλπ., με αποδεδειγμένο κοινωφελή χαρακτήρα, π.χ. έχει αναγνωριστεί η δράση τους από την Ιαπωνική Κυβέρνηση, κλπ.
 (2) Επιχειρήσεις με παρόμοιο με τον άνω (Β)-(1) χαρακτήρα (για το λόγο ότι π.χ. συμμετέχουν σε πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών κλπ.).
 (3) Άλλοι οργανισμοί ή επιχειρήσεις με επαρκή κοινωφελή χαρακτήρα, π.χ. έχουν δραστήρια συμβολή στην προώθηση διπλωματικών δραστηριοτήτων της Ιαπωνίας.
 (4) Άλλοι οργανισμοί ή επιχειρήσεις για τους οποίους η δημιουργία συνδέσμου κρίνεται αναγκαία κατά τη διακριτική ευχέρεια της Πρεσβείας και κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της.
 
  • Αρνητικά κριτήρια:
 
Σύνδεσμοι στον ιστότοπο της Πρεσβείας από ιστοσελίδες οργανισμών όπως οι παρακάτω κατά κανόνα ΔΕΝ θα γίνονται δεκτοί:
 
(α) Οργανισμοί με μη επαρκή - κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της Πρεσβείας - κοινωφελή χαρακτήρα.
 (β) Πολιτικές, θρησκευτικές ή άλλες συναφείς ομάδες.
 (γ) Οργανισμοί που προσβάλλουν την δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
 (δ) Οργανισμοί με δραστηριότητες που δεν μπορούν να θεωρηθούν -  κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της Πρεσβείας - ότι συμβάλλουν δραστήρια στις διπλωματικές σχέσεις της Ιαπωνίας.
 (ε) Οργανισμοί που έχουν συνεργαστεί με την Πρεσβεία στο παρελθόν ή στους οποίους συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο φυσικά πρόσωπα που έχουν συνεργαστεί με την Πρεσβεία στο παρελθόν  και η συνεργασία έχει κριθεί - κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της Πρεσβείας - ως ελλειμματική ή αναποτελεσματική.
 (στ) Λοιποί οργανισμοί που κρίνονται ακατάλληλοι από διπλωματικής άποψης.
 

Για τη θέση ενός συνδέσμου

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ' όψιν ότι οι προτιμήσεις των αιτούντων (οργανισμών) κλπ. όσον αφορά τη θέση ενός συνδέσμου θα λαμβάνονται υπ’ όψιν, πλην όμως αν κρίνεται ότι η θέση του συγκεκριμένου συνδέσμου μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα δυσαρμονίας ή άλλο ακατάλληλο αίσθημα, μπορεί να προταθούν διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης από την Πρεσβεία.
 
 
 
Σημείωση: Η Πρεσβεία δεν υποχρεούται σε καμμία περίπτωση να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά το αποτέλεσμα της αίτησης και θα προβαίνει αποκλειστικά και μόνο σε ενημέρωση των αιτούντων των οποίων η αίτηση θα γίνεται δεκτή, εντός εύλογου χρόνου και εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο.