Αρχική Σελίδα | Skip navigations | 日本語 

    Αίτηση δημιουργίας διαδικτυακού σνδέσμου (link) στον ιστότοπο της Πρεσβείας

Iαπωνικά  Αγγλικά
Παρακαλείσθε να υποβάλλετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στα Αγγλικά.

Αίτηση για δημιουργία διαδικτυακού συνδέσμου (link) στον ιστότοπο της Πρεσβείας της Ιαπωνιάς στην Ελλάδα
 

 

Απαιτούμενα έγγραφα

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί κλπ. παρακαλούνται να υποβάλλουν έγγραφη την «Αίτηση» (αρχείο WordPDF, αγγλικά) (Συνημμένο 1), όπου και να αναγράφουν καθαρά την ημερομηνία αίτησης, την επωνυμία του οργανισμού, το ονοματεπώνυμο του/των υπευθύνου/-νων, τα στοιχεία επικοινωνίας, το URL (διεύθυνση) του ιστότοπού του, τις προτιμήσεις για την ιστοσελίδα όπου θα δημιουργηθεί ο σύνδεσμος και τις προτιμήσεις για τη θέση του συνδέσμου.

Παρακαλούμε επίσης να υποβάλλεται η «Υπεύθυνη Δήλωση» (αρχείο WordPDF, αγγλικά) (Συνημμένο 2) μαζί με την αίτηση, απαραιτήτως. (Να δηλώνεται υπεύθυνα ότι δε θα πραγματοποιηθούν κερδοσκοπικές, πολιτικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και ότι ο αιτών δε θα φέρει αντίρρηση εάν ο σύνδεσμος διαγραφεί σε περίπτωση που οι όροι δεν τηρηθούν.

(Μπορείτε να κάνετε download τα σχετικά αρχεία ή να δημιουργήσετε εκ νέου έγγραφα με ανάλογο περιεχόμενο στα αγγλικά.)

Για δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, η υποβολή εγγράφων δεν είναι απαραίτητη.

 

 

Κριτήρια για την αποδοχή ή μη ενός συνδέσμου

Τα κριτήρια ορίζονται ως εξής:

(Α) Όσον αφορά τον ιστότοπο της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, απο τη στιγμή που αυτή περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους άλλων δημόσιων οργανισμών, μία αίτηση από ιδιωτικό οργανισμό ή επιχειρήση, θα λαμβάνεται θετικά υπ’ όψιν εφόσον ο αιτών (οργανισμός) συμβάλλει δραστήρια στην προώθηση των διπλωματικών δραστηριοτήτων της Ιαπωνίας, ενώ η απόφαση θα λαμβάνεται επίσης από τη σκοπιά αν ο σύνδεσμος είναι κατάλληλος για δημόσιο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας αν προκύπτει ή όχι διαφήμιση ή κέρδος για κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση. Αν η Πρεσβεία σχετίζεται με κάποια εκδήλωση, ως συνδιοργανωτής, υποστηρικτής κλπ., και όσον αφορά ιστότοπους που παρουσιάζουν μία τέτοια εκδήλωση, η αίτηση για σύνδεσμο προς ιστοσελίδα που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνεται κατά κανόνα αποδεκτή.

(Β)  Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αποδοχής ή μη ενός συνδέσμου θα λαμβάνετε βάσει των ακόλουθων κριτηρίων.

  • Θετικά κριτήρια:
(1) Εγγεγραμμένοι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, με προηγούμενο ιστορικό επιτευγμάτων στο χώρο της διεθνούς συνεργασίας κλπ., με αποδεδειγμένο κοινοφελή χαρακτήρα, π.χ. έχει αναγνωριστεί η δράση του από την Ιαπωνική Κυβέρνηση κλπ..

(2) Επιχειρήσεις με παρόμοιο με τον άνω (Β)-(1) χαρακτήρα (για το λόγω ότι π.χ. συμμετέχουν σε πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών κλπ.).

(3) Άλλοι οργανισμοί ή επιχειρήσεις με επαρκή κοινωφελή χαρακτήρα, π.χ. έχουν δραστήρια συμβολή στην προώθηση διπλωματικών δραστηριοτήτων της Ιαπωνίας.

(4) Άλλοι οργανισμοί ή επιχειρήσεις για τους οποίους η δημιουργία συνδέσμου κρίνεται αναγκαία.
  • Αρνητικά κριτήρια:

Σύνδεσμοι προς τον ιστότοπο της Πρεσβείας από ιστοσελίδες οργανισμών όπως οι παρακάτω κατά κανόνα ΔΕΝ θα γίνονται δεκτοί:
(α) Οργανισμοί με κερδοσκοπικό σκοπό ή με χαμηλό κοινωφελή χαρακτήρα.

(β) Πολιτικές, θρησκευτικές ή άλλες συναφείς ομάδες.

(γ) Οργανισμοί που προσβάλλουν την αίσθηση δημόσιας τάξης και ηθικής.

(δ) Οργανισμοί με δραστηριότητες που δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι συμβάλλουν δραστήρια στις διπλωματικές σχέσεις της Ιαπωνίας.

(ε) Λοιποί οργανισμοί που κρίνονται ακατάλληλοι από διπλωματικής άποψης.

Αρχή της σελίδας
 

 

Για τη θέση ενός συνδέσμου

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ' όψιν ότι οι προτιμήσεις των αιτούντων (οργανισμών) κλπ. όσον αφορά τη θέση ενός συνδέσμου θα λαμβάνονται υπ’ όψιν, πλην όμως αν κρίνεται ότι η θέση του συγκεκριμένου συνδέσμου μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα δυσαρμονίας ή άλλο ακατάλληλο αίσθημα, μπορεί να προταθούν διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης από την Πρεσβεία.

Αρχή της σελίδας  Πολιτιστικό Τμήμα

 Αρχική σελίδα  
 

   

      

    
   

Legal MattersAbout AccessibilityPrivacy Policy
Copyright (c) : 2014 Embassy of Japan in Greece
46 Ethnikis Antistasseos Str., 152-31 Halandri, Athens [ Χάρτης ]
Phone : +30-210-6709900 (Central) | Fax : +30-210-6709980